เปิดให้บริการ 24-Hours BookDrop

ขณะนี้ ห้องสมุดได้เพิ่มจุดบริการ ตู้รับคืนหนังสือนอกสถานที่ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 6 จุดบริการ ดังนี้
1. ตู้คืนอัตโนมัติ หน้าห้องสมุด
2. ตู้คืนอัตโนมัติ ณ หัวลำโพง (ตู้สีชมพู)
3. ตู้คืนอัตโนมัติ ณ ชั้น1 อาคาร 31 (ตู้สีชมพู)
4. ตู้คืน ณ คณะครุศาสตร์ (ตู้สีฟ้า)
5. ตู้คืน ณ คณะวิทยาการจัดการ (ตู้สีฟ้า)
6. ตู้คืน ณ ชั้น 1 อาคาร 27 (ตู้สีฟ้า)
- โดยผู้ใช้สามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้รับคืนดังกล่าว ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- ห้องสมุดจะเก็บหนังสือทุกวันทำการเวลา 09.00 น. และ 15.00 น.
- หากมีค่าปรับ โปรดชำระได้ที่ งานบริการยืมคืน ชั้น 1